NTTFs etiske regler

NTTFs etiske regler

 

Etikk er egentlig bare god folkeskikk satt i system.
NTTFs etiske regler er fastsatt av tannteknikerne selv.
Vi forplikter oss til å følge disse etiske reglene.

 

YRKESUTØVELSE
Enhver tanntekniker plikter å ivareta vår lovpålagte taushetsplikt, og pålegge våre medarbeidere det samme.
Enhver tanntekniker må vurdere ut ifra egen fagkompetanse og tilgjengelige ressurser hva som er forsvarlig yrkesutførelse.
Enhver tanntekniker plikter å sette seg inn i de lover, regler og bestemmelser som gjelder for faget.

PASIENTEN
Enhver tanntekniker skal gi pasienten de opplysninger de har krav på ut ifra den behandling de får hos oss.
Enhver tanntekniker skal ivareta pasientens rett til vern om fortrolige opplysninger.
Tannteknikeren må ikke utsette pasienten for uforsvarlig eller ulovlig behandling.

YRKESGRUPPEN
Enhver tanntekniker skal vise respekt for kollegaers arbeid, og være til støtte i vanskelige faglige eller personlige situasjoner.
Enhver tanntekniker plikter gjennom sitt medlemskap å opptre lojalt i forhold til NTTF sine lover og regler.

BEDRIFTEN
Enhver tanntekniker har ansvar for egen og medarbeideres helse og trivsel i bedriften.
Enhver tanntekniker skal sette seg inn i bedriftens målsetting, og være lojal mot gjeldene regler og instrukser. Dette må ikke være i strid med god yrkesetikk.
Arbeidsgiver innen yrket plikter å opprette skriftlige ansettelsesavtaler med sine ansatte.

MARKEDSFØRING
Utenlandske titler og grader må ikke benyttes i Norge uten godkjenning.
En tannteknikers annonsering skal ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende, verken i henhold til gjeldende lover, eller forretningsmoral.
Medlemmer har anledning til å bruke NTTF sin logo til trykksaker, skilt, nettsider og tilsvarende materiell.

ENDRING AV REGLENE
Etiske regler for tannteknikere fastsettes og endres av årsmøtet.

 

Vedtatt på NTTFs årsmøte 21. september 2018

 

 

 

 

Personvern og cookies