Korona-krisen

NTTF har samlet en oversikt over nye regler, tiltak, retningslinjer osv. som er vedtatt.

Forbundet følger nøye med på utviklingen rundt det nye koronaviruset og holder seg fortløpende oppdater på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samt utspill og tiltak fra regjeringen.

Ting forandrer seg fort. Nye regler/tiltak kommer til, blir endret eller opphevet nesten daglig. Informasjonen på denne siden er derfor i de fleste tilfeller utformet som lenker til relevante nettsider.

Er det noe du savner eller har du spørsmål, send en e-post til nttf@tannteknikerforbundet.no

Oppdatert: 16. september 2021

 

Anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten. (15.09.21)

Det viktigste først. Det er ingen konkrete endringer for tanntekniske laboratorier, men det er noen endringer i de generelle rådene.

Tannhelsetjenesten bør forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt og ha økt årvåkenhet, inkludert lav terskel for testing.

 

FHI om smittevernråd til tanntekniske laboratorier

Smittevernråd til tanntekniske laboratorier
De generelle smittevernrådene ovenfor gjelder også de tanntekniske laboratoriene, inkludert bruk av arbeidstøy. Arbeidstøy skiftes daglig og vaskes etter interne rutiner i laboratoriet eller vaskeri.

Rutiner ved mottak og forsendelse av tanntekniske arbeid:
Arbeid som skal sendes/leveres til tannklinikk må rengjøres, og merkes med «rengjort – ikke desinfisert».
Ansatte som åpner pakker, skal utføre håndhygiene. Ved behov kan hanskene benyttes. Håndhygiene skal utføres før hanskene tas på, og etter de er tatt av.
Tilsendt avtrykk/bittregistrering o.l. skal rengjøres/desinfiseres i henhold til normale prosedyrer ved mottak.

FHIs anbefaleringer og råd til tannhelsetjenesten kan leses på deres nettside.

 

Helsedirektoratet sine anbefalinger

Helsedirektoratets anbefaling er at tannhelsetjenesten bør ha normal drift, med nødvendige smitteverntiltak for å begrense smittespredning.
Tannhelsepersonell har en forpliktelse til å yte akutt behandling, jamfør helsepersonelloven.
Folkehelseinstituttets råd til tannhelsetjenesten (fhi.no) skal legges til grunn.

Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten kan leses på deres nettside.

 

 

 

NTTFs innspill til politiske myndigheter (30.03.20)

Pressemelding fra NTTF om «kontantstøtte» til bedriftene (03.04.20)

NTTFs brev til finansministeren om kompensasjonsordningen (19.04.20)

NTTFs brev til finansdepartementet om kompensasjonsordningen (29.04.20)

 

 

 

Infomateriell

Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten (FHI)

Plakater og infomateriell (Helsedirektoratet)

Plakat til å henge opp på inngangsdøren til laboratoriet.
Du kan få den tilsendt ved å sende en e-post til NTTFs administrasjon.

 

Kompensasjonsordning og faste driftskostnader

Brønnøysund har laget en egen nettside for ordningen

Ny søknadsfrist er 15. juni for månedene september-oktober og novemer-desember.

 

NB: Nedenstående er ikke oppdatert

Bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Ordningen ble lansert 18. april. Ordningen gjelder for mars, april og mai måned og minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er kr  5 000. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd for mars, april og mai måneder er 30. juni 2020.

Regjeringen har varslet at de ønsker å forlenge ordningen ut august måned. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

Bedriftene som har fått pålegg av staten om å stenge på grunn av smittevernhensyn, kan søke om tilskudd først. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april.

Ifølge Finansministeriet omfattes tanntekniske laboratorier ikke av virksomheter som måtte stenges ned. NTTF har klaget på dette.

Alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, har mulighet til å søke om kompensasjon.

Bedriftene deles inn i to kategorier:

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få dekket inntil 80 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned, minus en egenandel på kr. 5 000 fra og med april-søknaden (endret 28.04.20 fra kr. 10 000).

Som uunngåelige, faste kostnader regnes

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader
 • Kontingenter med fradragsrett
  (Red: Det gjelder også serviceavgift til NTTF)

Kostnadene skal periodiseres.

Regjeringens pressemelding om ordningen (17.04.20)

 

Er du permittert?

Da kan du ha rett til dagpenger. Les mer om hvordan du søker, nye regler osv. på NAV sine nettsider.

Det er mulig å få forskudd på dagpenger, men du må søke om det. Det må sendes inn søknad måned for måned. Du vil dermed kunne få penger raskere inn på konto, uten å måtte vente på at søknad om dagpenger blir behandlet.

Regjeringen utvider permitteringsperioden til 52 uker.

 

Sykefravær

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger.

Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding til 16 dager.

For detaljer, se pressemelding fra regjeringen.

 

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende

Det er vedtatt nye midlertidige regler for inntektssikring til selvstendig næringsdrivende som har mistet hele eller deler av inntekten. Inntektssikringen svar til 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, maks. 6G (599 148 kr/år). Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene.

NAV er i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai.

Inntil da vil selvstendig næringsdrivende kunne ha rett til å få utbetalt økonomisk sosialhjelp fra kommunene. De vanlige kavene om å først bruke oppsparte midler vil falle bort. Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet NAV er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen. Sosialhjelp søkes via NAV sine nettsider.

NAV anbefaler at man sender inn søknad om dagpenger og skriver inn i tilleggsopplysninger at man er selvstendig næringsdrivende. I tillegg må du melde deg som arbeidssøker.

NAV sine nettsider kan du også få svar på mange spørsmål om dine rettigheter og andre ting du måtte lure i denne tiden.

 

Statlig garantiordning for lån til små- og mellomstore bedrifter

Det er etablert en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er innrettet mot de som har finansiering fra bankene. Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån.

Formålet med lån under ordningen kan bare være dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer. Driftsutgifter kan omfatte alle løpende utgifter, herunder utgifter til betjening av eksisterende gjeld.

Ordningen kan benyttes av bedrifter som:

 • er i akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet
 • er levedyktige under normale markedsforhold
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019
 • ikke får ordinær finansiering i egen/andre banker
 • anses å kunne tilbakebetale lånet i løpet av 3 år (maks 12 måneder avdragsfrihet)

Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter 27. mars og frem til 1. juni 2020 og lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.

Med små og mellomstore bedrifter menes virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer og som har en årsomsetning som ikke overstiger 492 millioner kroner.

Nærmere regler for bruk av ordningen er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet.

Se også NTFs side om bedriftsøkonomiske råd.

 

Skatter og avgifter

Det er vedtatt utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for første termin 2020. Det gjelder alle som skal betale forskuddsskatt. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Det er mulig å endre skattekortet, og dermed forskuddsskatten, hvis du har endring i næringsinntekten. Se Skatteetaten sine nettsider.

Det er vedtatt en lang rekke tiltakspakker på skatte- og avgiftsområdet. Skatteetatens side oppdateres fortløpende.
Du kan også lese mer på regjeringen sine sider.

 • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. Satsen har blitt ytterligere redusert til 7 prosent frem til 31. oktober 2020.
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020

 

For deg som arbeidsgiver

NAV har egen side med nye lover og regler som er vedtatt.

Du må også huske å sende inn endringer i A-meldinga. Fristen er fortsatt den 5. i hver måned. Opplysningene brukes blant annet i forbindelse med beregning av dagpenger. Tvangsmulkten i a-ordningen er midlertidig stanset.

Regjeringen utvider permitteringsperioden til 52 uker.

 

Dagpengepengekalkulator

Fellesforbundet har utarbeidet en dagpengekalkulator.
Det finner du også en oversikt over det nye regelverket for dagpenger.
Du kan også finne mer informasjon om dagpenger, hvordan du søker osv. på NAV sine nettsider.

 

Hvis du må være hjemme med barn

Det er vedtatt nye regler for omsorgspenger for de som må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler, barnehager osv.
De gjelder både for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

 

 

 

 

 

 

Personvern og cookies