Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonens utredning (NOU) har vært ute på høring, og Norges Tannteknikerforbund har sendt inn sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Tannhelsefeltet
Helsepersonellkommisjonen skulle ifølge sitt mandat forslå «tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgssektoren». Norges Tannteknikerforbund beklager at kommisjonen kun overflatisk har behandlet tannhelsesektoren i sin NOU. NTTF mener det er viktig å se på hele helsesektoren og på alle helsepersonellgrupper når det skal foretas vurderinger og fremmes tiltak. Vi er klar over at regjeringen har satt ned et Tannhelseutvalg august 2022, men også det forbigås i taushet.

Når Helsepersonellkommisjonen en sjelden gang nevner tannhelsefeltet, er det oftest ved å utelate både tannteknikere og tannhelsesekretærer fra omtalen. Vi er helsepersonell på lik linje med tannleger og tannpleiere. Tannteknikere er sågar i kategorien «annet personell» når det lages en oversikt over sysselsatte i tannhelsetjenesten (side 82).

Beredskap
NTTF er helt på linje med kommisjonen om å ikke anbefale omfattende import av helsepersonell fra utlandet for å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren og at Norge av beredskapshensyn ikke bør gjøre seg avhengig av import av helsepersonell.

Det nevnes flere steder i NOUen at Norge må være tilstrekkelig selvforsynt med helsepersonell. Det vil si at det helsepersonellet som Norge har behov for, må utdannes her. Det er svært viktig prinsipp.

Det er allerede nå mangel på tannteknikere i Norge. Antallet som fullfører bachelorstudiet i tannteknikk ved OsloMet har ligget mellom 10 og 15 de fleste årene siden 2011, jf. tabell 2.3, side 333. Av kapasitetshensyn på OsloMet opptas det kun studenter to av tre år, hvilket igjen betyr at det kun er ferdigutdannede tannteknikere to av tre år. Det fremgår også av NOUen at det i 2021 ble gitt autorisasjon til 17 tannteknikere, alle med utenlandsk utdanning. Det er uholdbart i en beredskapstankegang.

Det er derfor liten tvil om at det er behov for å utdanne flere tannteknikere i Norge.

Regjeringen besluttet i mars 2016 at det skulle bygges et nytt odontologisk fakultet ved UiO på Gaustad. Tanken var å samle tannlegestudiet, tannteknikerstudiet og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst under ett tak. Det ble også vedtatt at tannteknikerstudiet skulle ta opp 17 nye studenter hvert år. NTTF vil oppfordre regjeringen til å sette handling bak ord og få gang i dette prosjektet, ikke minst av beredskapshensyn.

Rett person på rett sted
Helsekommisjonen er opptatt av personellets kompetanse og kapasitet skal utnyttes best mulig. Det er også Norges Tannteknikerforbund. Det burde være en selvfølge at oppgaver løses på lavest mulig nivå slik at personer med mere spesielle utdanninger og/eller kompetanser kan bruke dem fullt ut. Slik er det dessverre ikke, heller ikke innen tannhelsesektoren.

Det er flere eksempler på at tannleger utfører tannteknikeroppgaver, for eksempel når de produserer tannerstatninger. Dette bør overlates til tannteknikere som har kompetansen på dentale materialer og som er utdannet til å lage tannerstatninger. Det er ikke tannlegen. I stedet skulle de bruke deres kompetanse på det de er utdannet til og være gode munnhelsearbeidere.

 

 

 

Personvern og cookies