Åpningstale på Fagsamling 2014

Tannteknikerfaget og bransjen gjennomgår nå den største forandring og omstilling noensinne, og med utviklingstrekk og endringer som bakgrunn har styret funnet det riktig å ta nye strategiske veivalg.

FagsamlingVi tror at utviklingen mot færre og større enheter i bransjen vil fortsette, og med færre laboratorier tror vi at det på sikt ikke vil være regningsvarende med en organisasjon bare for laboratorieeiere. Med de strategiske mål vi har satt oss, mener vi at det er helt nødvendig å jobbe mer politisk. Vi ønsker blant annet å arbeide mer fagpolitisk for å styrke vår fagprofesjon og tannteknikerens posisjon.

Vi ønsker å styrke autorisasjonens betydning, å drive pasientrettet informasjon, å sikre at erklæringene på tannteknisk arbeid kommer ut til pasient, vi ønsker å øke yrkesstoltheten – og flytte fokus fra håndverk til helse. Strategien inneholder også flere utdanningsrettede tiltak.

Vi mener at alle målene vi skal arbeide for å nå i høyeste grad angår alle tannteknikere, både som ansatt og eier. En av de første konklusjonene vi trakk i dette arbeidet var at vi vil at Norges Tannteknikerforbund skal arbeide for hele bransjen, dvs alle tannteknikerne i Norge, både som produsenter, importører, i industrien eller i eldre-tannpleien i institusjon.  Dette innebærer også at vi vil flytte fokus fra den norskproduserte «tannen», til den norske tannteknikeren.

 

Behov for å vurdere omorganisering

Resultatet av dette var at vi så behovet for en omorganisering av Norges Tannteknikerforbund, og at dersom vi skal nå de målene vi har satt oss trenger vi en organisasjon for alle tannteknikerne i Norge, der autorisasjonen blir inngangsbilletten. Vi tror at en større organisasjon for «alle autoriserte», der vi kanskje kan representere 5-600, ja kanskje 700 tannteknikere vil gi oss mer styrke i det fagpolitiske arbeidet opp motmyndighetene og offentlige instanser, og vi kan ha mer slagkraft i arbeidet med å ta faget og bransjen et steg eller to videre.

Derfor besluttet styret i november 2013 å nedsette et eget organisasjonsutvalg. Det var en forutsetning at utvalget ikke skulle ha medlemmer fra styret, for å være så objektive som mulig i sitt utgangspunkt.

Det ble satt ned et bredt utvalg, og til sammen har ni medlemmer jobbet sammen i perioden fra februar til juni i år. Organisasjonsutvalget har denne våren lagt ned et solid arbeid og på kort tid lagt frem en godt gjennomarbeidet innstilling for styret. Styret støtter organisasjonsutvalgets innstilling på alle punkter. De presenterte i paneldebatten i går flere modeller som de har vurdert opp mot hverandre, og hele utvalget er åpen for endringer av dagens organisasjonsmodell.

Konklusjon etter paneldebatt og årsmøtet er at både styret og organisasjonsutvalget skal fortsette arbeidet, og utrede nærmere økonomiske konsekvenser både for forbund og det enkelte medlem. Som første skritt på veien ble det vedtatt å avvikle servicekontoret som egen juridisk enhet, og legge virksomheten under Norges Tannteknikerforbund som en egen avdeling. Tjenestene fra servicekontoret vil ikke bli berørt av dette vedtaket, og aktiviteten vil bli ført i et eget avdelings-regnskap.

Styret har besluttet å legge frem forslag til ny organisasjonsmodell for votering ved årsmøtet 2015. Vi ønsker å bruke tiden frem til det til å kommunisere med medlemmene for å få vite hva dere mener, for å pusse på detaljene, og til å sikre at veien vi har pekt ut er den riktige. En så stor endring i organisasjonen krever at alle blir hørt, og vi håper det vil skape engasjement, og vi lover at det skal bli mulighet for alle å stemme, uavhengig av om du deltar på årsmøtet eller ikke. Dette er et valg vi har gjort for å sikre bransjens talerør best mulig, at vi fortsatt skal bli hørt og at vi fortsatt kan få videreutvikle faget vårt.

 

Å bruke autorisert helsepersonell i behandlingen beskytter pasientene

NTTF arbeider politisk for i størst mulig grad å beskytte pasient gjennom at kun autorisert helsepersonell skal kunne levere tanntekniske varer og tjenester.  Autorisasjon står for kompetanse og skal skape trygghet og tillit for samarbeidspartnere og pasienter.

Kontaktpunktet vi fokuserer på er Statens Helsetilsyn og Helsedirektoratets Avdeling for Medisinsk Utstyr og Legemidler.

Strategiarbeidet på dette punktet er startet, og vi var i møte med Helsedirektoratet, Avdeling for Medisinsk Utstyr i juni. Vi tok utgangspunkt i retningslinjer for produsenter av tanntekniske arbeider. Disse retningslinjene ble laget tilbake i 1999, da tannteknikerne enda var håndverkere.

Retningslinjene sier: at en «produsent (av individuelt tilpasset utstyr) i denne tekst er ensbetydende med en tanntekniker». Vi stilte spørsmål rundt kompetansekravet i Direktivet for Medisinsk Utstyr, og ba om en avklaring på om direktivet kan tolkes slik at produsent er ensbetydende med autorisert tanntekniker, eller om det er fritt frem for andre å produsere og levere tanntekniske produkter.  Svaret vi fikk var som vi fryktet, det ikke er påkrevd å være tanntekniker for å tilby tanntekniske tjenester, og vi fikk høre at vi kunne se bort fra retningslinjene som er utarbeidet så langt tilbake i tid. Vi mener da at vi ikke har noen retningslinjer å forholde oss til, og at det vil være naturlig at retningslinjene blir omarbeidet og tilpasset vår status som helsepersonell.

Vi la frem argumenter for hvorfor det bør være bare tannteknikere som skal produsere og tilby tanntekniske tjeneste, og vi vektla særlig sikkerhet for pasient. Vi la vekt på at vi som helsepersonell er tilknyttet Norsk Pasientskadeerstatning, og at tjenester levert fra oss går inn under pasientskadeloven. At vi er pålagt å være faglig oppdatert, og jobbe faglig forsvarlig. At Norges Tannteknikerforbund har utviklet et etterutdanningsprogram for våre medlemmer. Og at våre medlemmer er grundig kurset på Direktivet, og at medlemmene tilbys administrativ hjelp til å få på plass et dekkende kvalitetssystem.

Vi tok også opp utlevering av erklæringen, og viktigheten i at denne skal leveres til pasient, og vi opplyste om at tannleger i liten grad etterspør den, eller har spørsmål knyttet til den.

Vi fikk orientering om at det er en gruppe fra HD som jobber med dette når det gjelder medisinsk utstyr på Skandinavisk nivå, de jobber for at pasienten skal ha erklæringen når medisinsk utstyr blir satt inn i kroppen, og de utelukket ikke at dette også vil gjelde individuelt tilpasset medisinsk utstyr.

Det ble fra Helsedirektoratets side også sagt at det vil være naturlig at det blir et krav for den offentlige tannhelsetjenesten og kun benytte produsenter av tanntekniske tjenester som har autorisert personell, og det vil jo være et steg i riktig retning.

Møtet med Helsedirektoratet opplevdes som nyttig, og vi fikk god anledning til å legge frem både spørsmål og synspunkter, og selv om vi ikke fikk så mange klare svar på våre spørsmål, opplevde vi at de var veldig lydhøre for våre synspunkter, og det ble sagt flere ganger i løpet av møtet at, «dette må tas opp på et høyere nivå».

Vi regner med at det må mange møter til, med forskjellige avdelinger i Helse Direktoratet, og vi er innstilt på å følge opp den kontakten vi nå har hatt, og be om flere møter, for å legge frem flere relevante spørsmål.

 

Pasientene bør selv være oppmerksomme på at det finnes alternative behandlinger for deres utfordringer

Vi har startet arbeidet med å nå ut til pasient med informasjon. Vi hadde en artikkel og annonse i Dagbladets bilag Munnhelse i vår, og det kommer også en ny artikkel og annonse nå i høst, også det i Dagbladets riksdekkende bilag om munnhelse. I disse artiklene prøver vi å nå ut med informasjon om hva en tanntekniker kan bidra med dersom pasienten trenger en tannerstatning, og fordelen det er for et godt resultat med direktekontakt mellom pasient og tanntekniker ved for eksempel fargeuttak.

Vi setter søkelys på viktigheten av å få utlevert erklæringen som blir levert med arbeidet fra tanntekniker, og forklarer at dersom det oppstår skader på tannerstatningen, eller man trenger flere nye tannerstatninger, kan man ved hjelp av erklæringen få reparert eller laget ny tannerstatning med samme konstruksjon og materialer, dersom man må oppsøke en ny tannlege eller tanntekniker.

Vi har også nye nettsider under utarbeidelse, og når disse blir ferdig er tanken å ha egne pasientsider med informasjon om hvem vi er og hva vi kan bidra med overfor pasient. Disse sidene vil også bli lenket direkte mot markedsportalen.

 

Samlokalisering av utdanningene på tannhelsefeltet

Norges Tannteknikerforbund har deltatt på Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag, sammen med representanter fra Høgskolen. Fremtidig samlokalisering av tannteknikerutdanningen med tannlege- og tannpleierutdanningene var et av temaene som ble tatt opp i møtet. Dekan ved UiO Pål Barkvoll åpnet i møtet for en mulig samorganisering av de tre utdanningene i nær fremtid. Dette synes vi er svært gledelig, og vi ser med forventning på det videre arbeidet med samlokaliseringen.

Personvern og cookies