Ny strategi satte kursen for 2014, nå er vi klare for 2015

NTTF har avholdt det første styremøte etter årsmøtet, med alle faste styremedlemmer tilstede. Styret ga blant annet sin tilslutning til forslag fra OATF om å holde landsmøtet på Hotel Union Brygge i Drammen. Oslo og Akershus Tannteknikerforening blir dermed vertskap for neste års landsmøte 25 – 27 september 2015, med årsmøte og årsmøtemiddag lørdag 26 september.

Styret besluttet også at årsmøtet som kjøres under Fagsamlingen 2016 skal plasseres på slutten av første kursdag og før vennefesten fredag. Det vil si at fagsamling inkludert årsmøtet vil bli avholdt i løpet av to dager, fredag og lørdag, etter ønske fra deltakere ved årets årsmøte.

 

Avvikling av Tannteknikernes Servicekontor som egen juridisk enhet

Det ble ved årsmøtet/generalforsamling 2014 vedtatt å avvikle servicekontoret som egen juridisk enhet, og legge virksomheten under Norges Tannteknikerforbund som en avdeling.

Tjenestene fra servicekontoret vil ikke bli berørt av dette vedtaket, og aktiviteten vil bli ført i et eget avdelings-regnskap.

Det ble opprettet et avviklingsstyre. I tråd med vedtak ved Tannteknikernes Servicekontors generalforsamling, har avviklingsstyret også hatt sitt første møte. NTTFs styre støttet i styremøtet avviklingsstyrets forslag til å organisere ekstraordinær generalforsamling i Tannteknikernes Servicekontor fredag 13. februar 2015, og styret vil legge til rette for at medlemmer kan avgi sin stemme uten å være fysisk tilstede under generalforsamlingen.

Med bakgrunn i dette vedtaket innkaller styret til ekstraordinær generalforsamling i Servicekontoret og ekstraordinært årsmøte i NTTF i Oslo fredag 13. februar.

Forslag til nye vedtekter for NTTF skal behandles i styret og lovkomite før ekstraordinært årsmøte. Sakspapirer fra avviklingsstyret sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen i henhold til vedtektene. Du kan  lese mer om dette i en egen artikkel i Tenner i Fokus 5/14, eller på innloggede sider for medlemmer.

 

Styresamling i januar, med fokus på strategi og organisasjon

Det ble vedtatt at det skal holdes en styresamling over to dager i januar med tema organisasjon og strategi, og at vi vil forespørre organisasjonsutvalget om de kan tenke seg å jobbe videre med utredningen vedrørende organisasjonsendring sammen med styret. Det skal settes opp en prosjektplan for utredningsarbeidet frem mot forslag til ny organisasjonsmodell til årsmøtet 2015. Konklusjonen etter paneldebatt og årsmøte i september er at styret og organisasjonsutvalget skal fortsette arbeidet, og vi vil på styresamlingen i januar vektlegge og utrede nærmere økonomiske konsekvenser både for forbund og det enkelte medlem ved en eventuell omlegging av organisasjonen.  Målet er å legge frem et godt gjennomarbeidet forslag for årsmøtet 2015, for endelig votering.

På styresamlingen vil vi også drøfte både prioriteringer av de forskjellige punktene i strategien, og hvordan vi skal gå frem for best mulig å nå våre mål, og sette opp en plan for det videre arbeidet, før vi skal fortsette inn i forhandlinger og diskusjoner med myndighetene, for å blant annet stadfeste og videreutvikle vår status som helsepersonell.

 

2014 – kort oppsummert

Dersom vi oppsummerer året som er gått, har mye av vår tid i NTTF gått med til arbeidet rundt organisasjonsendring, i tillegg til at vi har startet arbeidet med å nå strategimålene våre. Vi har hatt møter med organisasjonsutvalget underveis i prosessen, og stiller oss bak deres innstilling.  Vi har arbeidet for å få klarhet i autorisasjonens betydning, og vi har i den anledning hatt møte med Helsedirektoratet, Avdeling for Medisinsk Utstyr for å drøfte spørsmål rundt vår status som helsepersonell. Det har vært en god begynnelse, men vi regner med at det må mange møter til, med forskjellige avdelinger i HD, og vi er innstilt på å følge opp den kontakten vi nå har hatt, og be om flere møter, for å legge frem flere relevante spørsmål. Vi har også hatt samarbeidsmøter både med Tannlegeforeningen og HiOA, og vi har deltatt på Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag, sammen med representanter fra Høgskolen. Vi har nye nettsider under utarbeidelse, og tanken er at de skal publiseres før nyttår, her blir det egne pasientsider med informasjon om hvem vi er og hva vi kan bidra med overfor pasient. Disse sidene vil også bli lenket direkte mot markedsportalen. NTTF har i perioden drevet omfattende rekrutteringsarbeid, og det har ført til nye innmeldinger. Vi ønsker de nye medlemmene svært velkommen inn i NTTF.

Det har vært et godt arbeidsår for oss, og vi ser frem til å fortsette dette arbeidet neste år, der vi starter med styresamling allerede i januar.

Jeg vil med dette ønske dere alle en fin julehøytid, og et riktig godt nytt år!

Styreleder Karen Tveitevåg (publisert i Tenner i Fokus 5/14)

Personvern og cookies